Base Wework: Open/Close a Project/Team in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 9:34 SA


If a project has finished or it's temporarily stopped, you can close it with the following steps below:


To reopen a Project/Team, please do the following steps:


  • Step 1: Select Project in the left side menu >> Option >> Manage

  • Step 2: click on ... icon  >> Reopen team

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.