Base Wework: Create a tasklist in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 9:41 SA


To create a new tasklist, please do the following steps:


  • Step 1: Choose a Project/Team >> select Create a new tasklist in List View

  • Step 2: Fill out the information >> Create tasklist

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.