Base Wework: Edit a Tasklist in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 10:38 SA


To edit a tasklist, please do the following steps: 


  • Step 1: Choose a Project/Team >> switch to List View >> click on the .. icon >> select Edit tasklist

  • Step 2: modify as needed >> Edit tasklist

NOTE: Only managers of a project/team can edit tasklist


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.