Base Wework: Remove a tasklist in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 10:53 SA


To remove a tasklist, please do the following steps: 


  • Step 1: Select a Team/Project >> switch to List View >> click on the .. icon on the right of a tasklist

  • Step 2: Select Delete tasklist.

  • Step 3: click Confirm to delete.

NOTE:


  • If you delete a tasklist, all of its tasks will also be deleted and this action can't be undone. 

  • Only Managers of a Project/Team Manager can delete a tasklist.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.