Base Wework: Create a task in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 10:58 SA


To create a task, please do the following steps:


  • Step 3: Fill out the information when a popup menu appears >> Add task

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.