Base Wework: Export tasks to Excel in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 11:09 SA


To export tasks to an Excel file, please do the following steps: 


  • Step 1: https://wework.base.vn

  • Step 2: Select a Project/Team

  • Step 3: you can do either of the two options below to export tasks to Excel

OPTION 1:


  • Click on the ... icon >> Import & Export >> select Export tasks to Excel

OPTION 2:


  • Go to Setting >> Export to Excel >> Export

  • At this step, you can select a time range to export tasks from that period only. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.