Base Wework: Update task result in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 11:23 SA


To update a task result, please do the following steps:


  1. Enable percent task completion:

  • Step 1: Select a project/team

  • Step 2: Go to Settings >> Edit project >> select Enable percent completion of tasks

2. Update task result:


  • Step 1: Select a task >> click Update task result to update result by text, or you can choose Upload file to update task result with an attachment. 

  • You may also update percent completion for a task by typing a number in the COMPLETION box

  • Step 2: Please also update status of a task

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.