Base Wework: Remove a follower in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 2:31 CH


To remove a follower of a task, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://wework.base.vn

  • Step 2: Choose a task >> in the follower box, select Followers or External >> click on the follower from the drop down list to remove.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.