Base Wework: Display/Hide subtasks in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 2:58 CH


To display/hide subtasks in a team or project, please do the following steps: 


WITH PROJECT:


  • Select Display >> you can select how do you want subtasks to be displayed

WITH TEAM:


  • Select Show subtasks >> you can select either to Show or Hide subtasks

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.