Base Wework: Create checklist in a task in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 3:06 CH


To add checklist in a task, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://wework.base.vn/

  • Step 2: Select a task >> click Creat a new checklist >> input checklist's name >> Creat a new checklist

NOTE: After create checklist, you can create todos for that list down below and assign them to anyone.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.