Base Wework: Add a task to your Google/iOS Calendar in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 3:16 CH


To add tasks to your Google/iOS Calendar, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://wework.base.vn

  • Step 2: Click on a task >> Click on the Calendar icon >> Select Add to Google Calendar/ iCalendar

  • Step 3: Please log in to your Google Account

  • Step 4: Please fill out the information as needed >> SAVE

  • Upon completion, this is what your calendar would look like:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.