Base Wework: Move a task to a group in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 3:19 CH


To move a task to a group of tasks, please do the following steps:


OPTION 1: BOARD VIEW


  • Step 3: please drag and drop a task to a group as how you want it


OPTION 2: IN TASK DETAIL


  • Step 1: Select a task to view task detail >> Select a task in Select Group menu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.