Base Wework: Duplicate a task into a different project in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 3:39 CH


To duplicate a task into a different project, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://wework.base.vn

  • Step 2: Click on a Project/Team >> select a task that needs to duplicate 

  • Step 3: Click on the ... icon >> Copy this task to other project

  • Step 4: Select a team/project where this task will be copied to >>  Save 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.