Base Wework: Add information to custom fields in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 4:17 CH


To fill out custom fields that you have created, please do the following steps: 


  1. Gantt view

  • Step 1: Go to https://wework.base.vn/

  • Step 2: Select a project >> Gantt view >> Show custom fields >> you can input information to your custom fields here


2. List view


  • Step  1: Select a task >> click on the ... icon >> choose Edit this task

  • Step 2: click on More Advanced Options

  • Step 3: Edit custom field >> Save

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.