Base Wework: Create a custom filter in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 4:37 CH


Custom filters help you filter out tasks according to a certain condition. Do to so, please do the following steps: 


  • Step 3: select conditions to add to this custom filter. You may want to combine more than one conditions >> Save filter

  • Step 4: your custom filters will appear like in the picture below: 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.