Base Wework: Progress tracking by Members in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 4:59 CH


To track progress of tasks by members in a project, please do the following steps: 


  • Step 3: hover your mouse to Display >> select People

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.