Base Wework: Set Direct Manager in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 8:50 SA


To set direct manager, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://account.base.vn

  • Step 2: Click on Members >> click on the ... icon on the right of an account >> select Edit/Set Direct Manager

  • Step 3: Tag @username of a manager >> Set manager

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.