Base Wework: View direct report in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 9:31 SA


To view report of your employees, to do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://wework.base.vn

  • Step 2: Click Home >> Select Direct Report. There are two options to view a report: 

  1. List of tasks: shows all the tasks of your employees

2. Overview: shows a list of your employees with a few basics data of them


You can click on a specific member to view their tasks in detail


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.