Base Wework: Report of a Project/Team in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 9:51 SA


To have a quick view of a team's/project's report, please do the following steps:


There are 3 cross-section inside a report: 


  • Project/Team Report: an overview report of a team/project

  • Daily activity

  • Task allocation: shows how tasks are distributed along project/team members

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.