Base Wework: Add and grant access for Guest Account in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 10:26 SA


  1. Create Guest Account

To create a guest account, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://account.base.vn

  • Step 2: Click on Guest Account >> Add Guest Account >> Fill out the information >> click Add

Your guest will receive an email contains account information to log in.


2. Grant access to guest account 


  • Step 1: Click on Apps permission >> click on the ... icon in the right of an account >> Grant Access

  • Step 2: Select app(s) to which a guest account need access >> click Save accesses


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.