Base Wework: Create a project to work with Guest Account in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 10:49 SA


  1. Create a new Project

When creating a new project, you can also invite Guest Accounts by selecting "Guest accounts"


2. Edit an existing project to add Guest accounts


  • Step 1: Go to https://wework.base.vn

  • Step 2: Choose a project >> Setting >> Edit Project >> Select either In-house or Guest project

3. Add a guest account to a project


4. Set permission for Guest Accounts: 


  • Step 1: Go to https://wework.base.vn

  • Step 2: Select a Project

  • Step 3: Click on Setting >> Permission by roles

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.