Base Request: Create a new request group with an Excel in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 11:43 SA


To create a new request group with an Excel template, please do the following steps:


  • Step 1: Click on the Request Group icon on the left side menu >> Click the "..." icon on the right >> Select view/delete file excel

NOTE - In the Excel template:


  • All the columns with * are required

  • [int] is for integer values only

  • Q[x] are questions in a request form that you might want to add

  • Step 2: when you are done editing, please go back to Base Request and select Import from excel.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.