Base Request: Duplicate a request group in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 11:50 SA


To duplicate a request group, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to Base Request >> Select a request group that needs to be duplicated >> Click on the "..." icon >> Select Duplicate this group

  • Step 2: Confirm the action and click OK

  • Step 3: Edit the duplicated request group if needed. (please see instruction here)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.