Create/Edit request form in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 11:54 SA


  • Step 1: Choose Request Group in the left side menu >> click on Create new group 

  • Step 2: Fill out the required fields in the popup menu and select "Yes, let me create form..." at the Request form option and click Create this group

NOTE:


  • Require for approval from direct manager: If select Yes, requests created in this group will need the approval from user's direct manager first before anyone in the approval list. 

  • Approval workflow: 

  • * Parallel: requires approval from all approvers regardless of their spot in the approval list.

  • * Sequential: requires approval from all approvers but in sequential order.

  • One approver: requires approval from only one person in the approval list.

  • Request form?: If select Yes, you will need to create a form for this request, please see Step 3 for instructions. 

  • Step 3:  at the request form section, select Add to add more fields to this request. Please add as many you may need. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.