Base Request: Categorize request group in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 11:58 SA


To categorize request groups in, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to Request Group >> Select a request group >> and click on Edit

  • Step 2: in the popup menu, fill out the Category box to create a category for this request form. To put a request in an existing category, please type the exact same name of the existing ones.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.