Base Request: Configure Email notification in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 1:35 CH


To configure email notification, please do the following step for each request group: 


  • In the right menu bar >> Click Email notification and select On/Off.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.