Base Request: Notify Direct Manager in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 1:55 CH


For a request to be sent to User's Direct Manager first, please do the following steps: 


Option 1: When creating a request form please select Yes at the Require or approval from direct manager.


 


Option 2: for an existing request form, in the right menu bar, click on Direct Manager and select Yes.


  • Step 3: After configuring Direct Manager approval, creating a new request form, users can tag their direct manager in the box.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.