Base request: Configure Supreme role in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 1:54 CH


To grant user a supreme role in a request form, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://request.base.vn

  • Step 2: Click on Request Group >> Select a request form to set supreme role. 

  • Step 3: After choosing a request form >> in the right side menu bar Click on Supreme Role

  • Step 4: in the popup menu, please tag an approver inside the box and click Save to complete. 

NOTE:


  • Supreme role holder must be one of the approvers in the approver list.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.