Base request: Pin a request form in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 4:56 CH


To pin a request form, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://request.base.vn

  • Step 2: In the left side menu, click on the Star icon next to the request form name. 

After clicking on the Star icon, that request form will appear on top of the left side menu, like below: 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.