Base Request: Configure approver notification (in Sequential approval) in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 5:16 CH


To configure approver notification in a request form, please do the following steps:


  • Step 1: Go to https://request.base.vn

  • Step 2: Go to Request Group >> Select a request form to configure >> at the More option box in the right side menu. 

  • Step 3: In the popup menu appear, select Yes/No to set notification for approver.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.