Base Request: Grant user special access in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 9:20 SA


System owner can grant user special access in Base Request, which makes them an Admin inside Base Request only. 


  • Step 1: Go to https://account.base.vn

  • Step 2: Click on Member tab in the left side menu, a list of user will appear

  • Step 3: Click on the "..." icon in the right side of an account and choose Grant special access

  • Step 4: A popup menu will appear, please select request.admin and click on Save access

  • Special access will give users the rights of an Admin of Base Request only, request.admin does not affect the other Admins in the system. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.