Base Request: Edit a newly created request in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 10:57 SA


To edit a request that hasn't been process yet, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://request.base.vn

  • Step 2: Select a request >> click on the arrow pointing down icon >> select Edit this request

NOTE: A request can only be edited when it has not been processed by anyone in the approval list yet. 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.