Base request: Pin a request in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 10:59 SA


To pin a request, please do the following steps: 


  • Step 1: Choose a request >> click in the Star icon below the request's name. 

To look for pinned request, you can select the Starred tab in the menu bar


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.