Base Request: Delete an unprocessed request in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 11:27 SA


To delete a request that has not been processed yet, please do the following steps: 


  • Step 1: Choose a request >> click on the arrow pointing down icon >> select Delete this request.

NOTE: a request can only be deleted if it has not been processed by anyone in the approval list.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.