Base Request: Handle a request in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 11:41 SA


There are three options for approvers to handle a request:


  • Approve: accept this request.

  • Reject: deny this request.

  • Forward: when an approver needs to forward a request out for someone who isn't in the approval list. 

  • Approve and Forward means forwarder has approved this request and forwarded it to someone else. 

  • Forward means the receiver of this forward will have to approve first before the forwarder.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.