Base Request: Duplicate a request in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 11:52 SA


To duplicate a request, please do the following steps: 


  • Step 1: Choose a request >> click on the arrow pointing down icon >> select Duplicate this request 

  • Step 2: Make any changes if needed and click Duplicate this request

NOTE: You can only duplicate a request if you are the creator of it. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.