Base Message: Create a group chat in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 5:26 CH


To create a group chat, please do the following steps:

  • Step 1: Go to Base Message app.

  • Step 2: Click on the + button => Create group chat

  • Step 3: Please invite members into a group by tagging their username and start a conversation

  • Step 4: �You can edit a group information by clicking on the Edit channel  button

  • Step 5: Fill out the information in the popup menu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.