Base Message: Delete a group chat in

Sửa đổi trên: Thu, 23 Tháng 12, 2021 tại 2:29 CH


To delete a group chat in Base Message, please do the following steps: 

  • Step 3: Select Remove

NOTE: 

  • A group chat can only be removed if has less than 100 messages
  • Only group creators can remove a their group chats

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.