Base Message: Add a member to a group in

Sửa đổi trên: Thu, 23 Tháng 12, 2021 tại 2:48 CH


To add a member to an existing group, please do the following: 

  • Step 1: Go to https://message.base.vn/
  • Step 2: Select a group to add a member >> Click on the ".." icon on the right menu and choose Add more people

  • Step 4: Invite member by tagging them in the Select people box and click Add Member


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.