Base Message: Starred a group in

Sửa đổi trên: Thu, 23 Tháng 12, 2021 tại 4:09 CH


To starred a group chat, please do the following steps: 


  • SteoStep 3: Choose Star this channel

After a group is starred, it will appear on the top left menu


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.