Base Message: Turn off notification in

Sửa đổi trên: Thu, 23 Tháng 12, 2021 tại 4:21 CH


To turn off notification from a group chat, please do the following steps:

  • Step 1: Go to https://message.base.vn
  • Step 2: Choose a group chat >> Click on the four-squares icon in the right menu >> click on the toggle icon to turn on/off notification 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.