Base Workflow: Introduce a workflow in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 9:29 SA


You access https://workflow.base.vn  app Base Work Flow, in a workflow will display main working interface including: 

 1. The name of workflow in the main menu
 2. The name of workflow you are working on
 3. The width menu 

-Board: Overview of stages in workflow

-Job: List of jobs you need to do, here you can filter jobs by status:

 • Jobs: All jobs, todos
 • Done: All jobs completed
 • Active: All jobs in progress
 • Failed: all jobs failed
 • Overdue: All jobs are overdue

- Activities: Operations in workflow

- Member: Member involved in the 

- Report: Report of workflow

- Custom fields: Add custom field

- Print template: Edit print template

- Edit Workflow: Edit workflow

   4. Name of stage in workflow


   5. Detail a job in Stage

 • Job name
 • Job discription
 • Performer's name
 • Time left to complete the job on 

   6. Last job status ( Done/ Failed)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.