Base Workflow: Create group Workflow in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 12, 2021 tại 9:14 SA


When you access https://workflow.base.vn/ , click on Workflow need to group

Step1 : Click on icon"..." => Select "Quick edit Workflow"

Step 2: Fill group name in "Workflow category" => "Save"

 Step 3: The group name will be displayed on the left side of the in the menu bar 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.