Base Workflow: Create a new Workflow in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 12, 2021 tại 9:49 SA


To create a new workflow, go to https://workflow.base.vn/ 

Step 1: Click on "Create workflow"

Step 2: Fill information in custom fileld

Note: 

+ Teams in "List of users teams who can see the workflow" and "List of users or teams who can create a new job" : tag user group match with item "Group" in https://account.base.vn
+ Workflow reviewers (không bắt buộc) : Workflow reviewers have the rights to view & review all the jobs but no editing right

Step 3: Click  "Create a new workflow" to complete operation

After creating a successful workflow, the interface will display:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.