Base Workflow: Export custom fields to Excel in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 12, 2021 tại 11:22 SA


To export custom fields to Excel, please following these steps:

  • Step 3: Click on icon "..." and select Export custom fields to excel


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.