Base Workflow: Set up default followers when forwarding workflows in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 4:00 CH


To set up default followers when forwarding workflows, go to https://workflow.base.vn/, choose a workflow and following steps:


Step 1: Click on "Edit Workflow"Step 2: Scroll down to the bottom of the page, select " add new fowarding" and pick a forwarding workflowStep 3: Set forwarding workflow with some options:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.