Base Workflow: Edit workflow's failed reasons in

Sửa đổi trên: Wed, 29 Tháng 12, 2021 tại 8:55 SA


To edit workflow's failed reasons,please following these steps:


Step 1: go to https://workflow.base.vn/ and choose a workflow 


Step 2: Click on icon "..." 

Step 2: Select "Edit Workflow's failed reasons"

Step 4: You can add, edit or delete failed reasons >> "Save"


If you click mark failed a workflow, choose one reason >> "Set failed"Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.