Base Workflow: Duplicate workflow in

Sửa đổi trên: Wed, 29 Tháng 12, 2021 tại 9:26 SA


To duplicate a workflow, please do the following steps: 

Step 1: Go to https://workflow.base.vn/


Step 2: Select a workflow and click on icon '...'Step 3: Click  "Duplicate workflow" >>  "OK" The screen will show a new workflow


  Note

- Only stage owner and system owner can do this operation
- Duplicate workflow don't include duplicate jobs

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.