Base Workflow: Delete workflow in

Sửa đổi trên: Wed, 29 Tháng 12, 2021 tại 9:55 SA


To delete a workflow, go to  https://workflow.base.vn/ >> choose a workflow

Step 1: Click on icon "..."

Step 2: Select "Remove the workflow"

Step 3: Select "Confirm to delete" to confirm delete

NOTE:

  • Only owner/ workflow owner can remove 
  • The data removed will not be recoverable

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.