Base Workflow: Create a new stage in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 9:32 SA


To create a new stage, please following these steps: 


Step 1: Go to https://workflow.base.vn 


Step 2: Choose a workflow and click on "Edit Workflow"


 

Step 3: Select on "+" and fill information to add a new stage to the workflow >> Save
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.